Oikeustoimittajat ry
TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska
Oikeusasiamiehen päätöksiäOikeuskanslerin päätöksiäKHO:n päätöksiäMuita julkisuuspäätöksiä
KHO:n päätöksiä

8.1.2018 KHO:2019:2
Yliopiston valintakokeeseen osallistuneella ei ollut oikeutta saada tietoja muiden osallistujien valintakoevastauksista. Ne ovat salassa pidettäviä.

10.12.2018 KHO:2018:164

Kunnan omistajaohjaus on viranomaistoimintaa ja siten julkisuuslain soveltamisalan piirissä.

14.11.2018 KHO:2018:154

Kurinpitopäätökseen sisältyvä tieto virkamiehen saamasta rikostuomiosta oli julkinen.

13.11.2018 KHO:2018:153
Turun kaupungin yksityisellä viestintätoimistolla teettämä viestintäsuunnitelma Turun Kauppatorin muutostöistä oli julkinen asiakirja eikä sisältänyt viestintäyhtiön liikesalaisuuksia. 

13.2.2018 KHO:2018:25

Tiedot työeläkevakuutusyhtiöiden huomattavista ja poikkeuksellisista työhyvinvointitoimintaa koskevista liiketoimista ovat julkisia asiakasta koskevien tietojen osalta. Finanssivalvonta velvoitettiin luovuttamaan tiedot toimittajalle.

23.10.2017 KHO:2017:166
Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksiin liittyvät tarkastusilmoitukset ovat salassa pidettäviä siihen asti kunnes tarkastukset on toimitettu. Sen jälkeen ilmoitusten luovuttamisen ei voida katsoa vaarantavan työsuojeluvalvontaa tai sen tarkoituksen toteutumista.

12.10.2017 KHO:2017:157

Virkamiesten välinen sähköpostikirjeenvaihto ei ollut julkisia vaan viestit tulkittiin viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadituiksi asiakirjoiksi. Kyse oli ELY-keskukselle tehdystä tietopyynnöstä, joka koski kaikkea ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön virkamiesten välistä viestittelyä liittyen Talvivaaraan.

11.8.2017 3565/1/16
Tiedonpyytäjä pyysi saada kahden poliisilaitoksen virkamiehen nimikirjanotteet virkamiesten esteellisyyden tarkastamiseksi. Poliisilaitos kieltäytyi luovuttamasta otteita. KHO katsoi, että otteet oli luovutettava lukuun ottamatta niihin sisältyviä salassa pidettäviä tietoja.

15.5.2017 KHO:2017:82

Riitajutun oikeudenkäynnissä annettu salassapitomääräys ei ole sitova, kun samojen asiakirjojen julkisuutta käsitellään hallintoviranomaisessa. Oikeudenkäynnissä asianosaisen mielipiteellä on ratkaiseva merkitys liikesalaisuuksien osalta. Sen sijaan hallintoviranomaisessa harkinta tehdään asiakirja- ja tietokohtaisesti, eikä julkisuuden rajoituksia tule tulkita laventavasti.

13.9.2016 KHO:2016:131
Verotarkastuksen tausta-aineistona käytetyt muistiinpanot yhtiön työntekijöiden haastatteluista olivat julkisuuslain tarkoittamia viranomaisen asiakirjoja.

15.6.2016 KHO:2016:95
Finanssivalvonnan lähettämät valvontakirjeet Talvivaaralle olivat julkisia. Kirjeet koskivat yhtiön julkaisemia konsernitilinpäätöstä ja osavuosikatsausta. Tietojen antaminen valvontakirjeiden sisällöstä ei vaarantanut Finanssivalvonnan tarkoituksen toteutumista. Finanssivalvonnalla on lakiin perustuva oikeus saada yhtiöltä valvontaa varten tarvitsemansa tiedot, joten se ei toimi valvottavien luottamuksen ja vapaaehtoisesti antamien tietojen varassa.

3.12.2015 KHO:2015:171
Hovioikeuden sisäinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitys ei ole viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja vaan siihen sovelletaan julkisuuslakia. Selvityksellä ja siinä käsitellyillä ongelmilla voi olla hovioikeuden ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia muun muassa oikeuslaitoksen nauttimaan julkisuuteen.

18.11.2015 KHO:2015:163
Tietopyynnön kohteena olevat Pääesikunnan asiakirjat sisälsivät vain vähäisen määrän julkisia tietoja. Salaisten tietojen peittämisen jälkeen asiakirjojen sisältö ei olisi ollut ymmärrettävissä oikein, joten Pääesikunnalla ei ollut velvollisuutta antaa tietoja.

11.9.2015 KHO:2015:133
Pääkaupunkiseudulla Apotti-hankkeen hankejohtajaksi oli ehdolla headhunting-menettelyllä eräs henkilö. Hänelle oli luvattu, etteivät häntä koskevat tiedot tule julkisiksi, jos häntä ei valita. Valintaprosessiin liittyvät asiakirjat ovat julkisuuslain perusteella julkisia, eikä henkilölle annetulla virheellisellä tiedolla asiakirjojen ja tietojen salassapidosta ollut merkitystä.

28.6.2013 KHO:2013:121
Maahanmuuttoviraston hallintopäätöksiin sovellettiin julkisuuslakia, eikä ulkomaalaisrekisterin salassapitoa koskevilla säännöksillä ollut merkitystä. Kun sovelletaan julkisuuslain 24 § 1 momentin 24 kohdan salassapito-olettamaan perustuvaa vahinkoedellytyslauseketta, tietojen julksiuudesta on tehtävä asiakirjakohtainen arvio.

14.5.2013 KHO:2013:90
Niin sanottuun Kreikan vakuussopimukseen liittyvät sopimukset sisälsivät tietoja, joita voitiin pitää palkkien yksityisinä liikesalaisuuksina. Toisaalta niitä voitiin pitää liikesalaisuuksina vain, jos ne voitaisiin yhdistää sopimusosapuolina oleviin pankkeihin. KHO velvoitti valtiovarainministeriön antamaan tiedon sopimusasiakirjojen sisällöstä pankkien nimiä ja muita yksilöintitietoja paljastamatta.

3.10.2012 KHO:2012:88
Valtioneuvoston järjestämän kutsuseminaarin osallistujalista oli julkinen asiakirja.

27.8.2012 KHO:2012:68
Kaupungin hallintokeskukseen liittyvästä työyhteisöselvityksestä oli laadittu palautetilaisuuteen power point -kalvot. Niitä ei pidetty julkisuuslain tarkoittamina viranomaisen asiakirjoina, joten toimittajalla ei ollut oikeutta saada niistä tietoa.

19.4.2012 2093/1/10

Viranomaisella ei ole velvollisuutta poistaa äänitiedostosta salassapidettäviä kohtia ja muuntaa ääntä, jotta julkiset osat voitaisiin luovuttaa sitä pyytävälle.

3.3.2011 KHO:2011:19

Virkamiehen sananvapaus.

12.5.2010 KHO:2010:31

"Tiitisen listan" julkisuus.

23.3.2010 1468/1/08

Asianosaisen oikeus saada tietoonsa ilmiantajan nimi.

23.3.2010 2254/1/08
Rekisteröityä parisuhdetta koskevan tiedon julkisuus väestötietojärjestelmässä.


20.11.2009/3300

Vakuutusoikeuden diaarin massasalaaminen.

23.9.2009/2303 KHO:2009:82
Verotustietojen välittäminen tekstiviestein ja Veropörssi-lehdessä

13.5.2008/1132 KHO:2008:34
KHO:n diaaritietojen julkisuus

29.11.2007/3078 KHO:2007:83
Tarjousasiakirjojen sisältämiä yksikköhintoja pidettiin tarjouksen tehneen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuksina.

26.1.2007/185
Isossa-Britanniassa rikoksesta rangaistukseen tuomittu oli pyytänyt rangaistuksen täytäntöönpanon siirtoa Suomeen. Kysymys asiakirjojen julkisuudesta.

18.9.2006/2382 KHO:2006:64
Maaseutuelinkeinorekisteristä annettuun lakiin sisältyi säännös, jonka mukaan rekisteritiedot olivat salassapidettäviä. Salassapitosäännös ei ulottunut tietolähteinä käytettyihin hallintopäätöksiin.

16.11.2005/2009
Matti Nykäsestä rikospaikalla otetut valokuvat eivät olleet salassa pidettäviä.

10.5.2005/1062 KHO:2005:26
Toimittajalla oli oikeus saada julkaistujen tai julkistettujen raporttien koulukohtaiset tulokset.

2.3.2004/413 KHO:2004:25
Ulkoasianministeriön asiakirjat liittyivät toisen valtion kanssa käytyihin poliittisiin neuvotteluihin ja olivat siten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan salassapidettäviä asiakirjoja.

07.11.2003/2729 KHO:2003:77
”Tiitisen listan” julkisuus.

22.08.2002/1892 KHO:2002:52
Hakija pyysi yleisöjulkisuuden perusteella jäljennöstä korkeimman hallinto-oikeuden verotusta koskevasta päätöksestä. Kun otettiin huomioon, että tuomioistuimendiaariin ja muuhun asiakirjahakemistoon tehtyjen merkintöjen julkisuudesta ei voitu suoraan johtaa lisärajoituksia päätösten julkaisemiselle, hakija oikeutettiin saamaan jäljennökset kysymyksessä olevista päätöksistä äänestyslausuntoineen verovelvollisen nimi ja muut tunnistetiedot peitettyinä.

TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska