Oikeustoimittajat ry
TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska
Lausunnot 2008Lausunnot 2007Lausunnot 2006Lausunnot 2005Lausunnot arkisto
Lausunnot

2014

13.8.2014 Oikeustoimittajat: Osakkeiden hallintarekisteröinti romuttaisi osakeomistusten yleisöjulkisuuden

Oikeustoimittajat ry vastustaa valtiovarainministeriön esitystä laajentaa osakkeiden hallintarekisteröintimahdollisuuden ulottamista suomalaisiin sijoittajiin. Yhdistyksen mukaan uudistuksen toteuttaminen heikentäisi yleisöjulkisuuden tasoa olennaisesti. Julkisuudella on olennainen merkitys väärinkäytösten ja korruptiivisen toiminnan ehkäisijänä.

Muutos olisi myös hallitusohjelman vastainen. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman (22.6.2011) mukaan hallitus "pitää tärkeänä arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuuden ja läpinäkyvyyden säilyttämistä vähintään nykytasolla".

Oikeustoimittajat antoi asiasta lausunnon yhdessä Tutkivan journalismin yhdistyksen, Politiikan toimittajat ry:n ja Taloustoimittajat ry:n kanssa.

Lue lausunto

2013

1.3.2013 Oikeustoimittajat vastustaa kaupparekisterilain muutosta

Oikeustoimittajat ry vastustaa työ- ja elinkeinoministeriön hanketta muuttaa kaupparekisterilakia niin, että jatkossa yritysten vastuuhenkilöiden henkilötunnukset ja kotiosoitteet olisivat salaisia. Yhdistyksen mielestä pelkkä nimi, kotipaikka ja syntymäaika eivät riitä yksilöimään ihmistä. Yhdistys antoi asiasta lausunnon yhdessä Tutkivan journalismin yhdistys ry:n kanssa.

Lue yhdistysten lausunto
Lainmuutosehdotus

2012

19.6.2012 Oikeustoimittajat: Rikos ei ole yksityiselämää

Oikeustoimittajat ry vastustaa oikeusministeriön suunnitelmia määritellä tavallisten ihmisten tekemät rikokset valtaosin yksityiselämän piiriin kuuluviksi. Tuomitun nimen voisi siten julkaista vain, jos rikoksella on yhteiskunnallista merkitystä. Ministeriön työryhmä on arvioinut, että yli kahden vuoden vankeusrangaistukset ovat niin merkittäviä, että tuomitun nimen voi julkaista.

Oikeustoimittajat ry:n mielestä rikos voi nauttia yksityiselämälle kuuluvaa suojaa vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, ettei ihminen voi vedota yksityiselämää suojaavaan artiklaan, kun maineen menetys johtuu omasta toiminnasta, esimerkiksi rikoksen tekemisestä. Oikeustoimittajat ry on antanut lausunnon oikeusministeriön ehdotuksesta, joka koskee mm. sananvapausrikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamista.

Lue koko lausunto

17.4.2012 Oikeustoimittajat vastustaa pörssiyhtiöiden omistajatietojen salaamista

Oikeustoimittajat ry vastustaa edelleen valtiovarainministeriön työryhmän suunnitelmia kaventaa pörssiyhtiöiden omistajatietojen julkisuutta. Yhdistyksen mielestä hanke on hallitusohjelman vastainen. Julkisuuden kaventaminen työryhmän hahmottelemalla tavalla vaikeuttaisi olennaisesti poliittisen ja taloudellisen vallankäyttäjien sidonnaisuuksien seurantaa. Oikeustoimittajat ry oli yhdessä Tutkivat ry:n kanssa työryhmän kuultavana hankkeesta.

Lue yhdistysten lausunto

2011

19.4.2011 Oikeustoimittajat ry vastustaa
yritysten omistajatietojen salaamista

Oikeustoimittajat ry vastustaa valtiovarainministeriön kaavailemaa lainmuutosehdotusta, jonka mukaan kaikkien yritysten omistajatiedot muuttuisivat salaisiksi. Oikeustoimittajat ry antoi asiasta lausunnon yhdessä Tutkivan journalismin yhdistys ry:n kanssa. Yhdistysten mielestä yhteiskunnan avoimuus edellyttää, että kansalaisilla on oikeus saada tietoa yhtiöiden omistajista ja luotettavaa tietoa sisäpiirin omasta kaupankäynnistä. Keskeistä on myös se, että kansalaiset saavat tietoa poliittista ja taloudellista valtaa käyttävien henkilöiden sidonnaisuuksista.
"On erikoista, että valtiovarainministeriö antaa ehdotuksen pörssikaupan läpinäkyvyyden vähentämisestä finanssikriisin jälkeisenä aikana, jolloin kansainvälinen paine on päinvastaiseen suuntaan. Kriisi on opettanut, että markkinoiden läpinäkyvyyttä pitäisi pikemmin lisätä kuin vähentää", lausunnossa korostetaan.

Lue koko lausunto
Lue työryhmän ehdotus

2009

3.11.2009: Oikeustoimittajat hallintovaliokunnalle:
Uudessa laissa vaikeutettu tarkoituksella julkisten tietojen saamista

Oikeustoimittajien mielestä lakiehdotuksessa oikeushallinnon tietojärjestelmistä on joiltain osin tehty tarkoituksella hankalaksi täysin julkisten tietojen saaminen. Yhdistys arvostelee eduskunnan hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa myös lain voimaantulon siirtymäaikaa turhan pitkäksi.
Yhdistys pitää erikoisena lainuudistuksen yhteydessä ehdotettua järjestelmää, jonka mukaan tuomioistuimet voisivat saada tietoja toistensa salassa pidettävistä tuomioista. Ehdotus on ongelmallinen asianosaisjulkisuuden kannalta. Toisaalta hyvin arkaluonteista tietoa sisältävistä tuomioista saattaa tulla "lentäviä hollantilaisia", jotka kiertävät vuosikausia eri tuomioistuimissa salassapitomääräysten estämättä.

Lue koko lausunto 

31.8.2009: Oikeustoimittajat vastustaa lähdesuojan murentamista

Oikeustoimittajat vastustaa oikeus- ja sisäministeriön toimikunnan kaavailuja heikentää lähdesuojaa. Toimikunnan ehdotuksen mukaan salassapitorikoksia tutkittaessa lähdesuoja voitaisiin jatkossa murtaa jo esitutkintavaiheessa, kun nykyisin toimittaja voidaan pakottaa kertomaan lähteensä vasta tuomioistuimessa. Lausunnossaan Oikeustoimittajat muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on muistuttanut lähdesuojan olevan olennainen osa sananvapautta. EIT:n vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan lähdesuojan murtaminen on hyväksyttävää vain, jos pakottava yleinen etu sitä vaatii.

Lue koko lausunto
Lausunnon liite
Toimikunnan mietintö

2.6.2009 Lausunto Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä -työryhmämuistiosta

Oikeustoimittajat ry vastustaa henkilötunnuksen julkisuuden rajoittamista. Henkilötunnus on ainoa varma keino erottaa ihminen muista samannimisistä. Pelkkä syntymäaika ei ole luotettava yksilöintitieto. Myös rekisteröidyn oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, ettei hänen tietojaan sekoiteta kenenkään muun henkilön tietoihin.

Lue koko lausunto

25.5.2009 Lausunto poliisiosaston ohjeluonnokseen poliisitoiminnan seuraamisesta

Oikeustoimittajat ry pitää sopimukseen perustuvaa mallia sinänsä käyttökelpoisena. Ohjeissa on kuitenkin selkeämmin tehtävä selväksi se, että ohjeet koskevat vain ja ainoastaan niitä tilanteita, joissa toimittaja on poliisin matkassa. Ne eivät voi rajoittaa millään tavalla normaalin poliisitoiminnan seuraamista ja esimerkiksi mielenosoituksissa tapahtuvien kiinniottojen kuvaamista.

Lue koko lausunto

2.3.2009: Yhdistys arvosteli oikeusasiamiehen kannanottoa poliisitoiminnan seuraamisesta

Oikeustoimittajat antoi oma-aloitteisesti kannanoton sisäministeriölle eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen poliisitoiminnan seuraamista koskevasta ratkaisusta. Yhdistys arvosteli jyrkästi Jukka Lindstedtin kantaa, joka estäisi poliisitoiminnan seuraamisen esimerkiksi poliisipartion mukana.

Lue koko lausunto


 

TervetuloaOikeustoimittajatTiedotteetKantelutLausunnotJulkisuusPalkinnotHyödyllisiä linkkejäMuutaYhteystiedotPå svenska