Hämeenlinnan kaupunginjohtaja ei voinut salata toimittajan pyytämiä asiakirjoja vireillä olevaan esitutkintaan vedoten. Näin toteaa Hämeenlinnan hallinto-oikeus 14.9.2021 antamassaan päätöksessä numero 21/415/2.

Iltalehden toimittaja oli pyytänyt kaupungilta erinäisiä asiakirjoja, jotka liittyivät Hämeenlinnan Seminaarin koulun vuokraukseen ja rikostutkintaan joutuneen virkamiehen esteellisyyden selvittämiseen. Kaupunginjohtaja salasi joukon asiakirjoja muun muassa vireillä olleeseen esitutkintaan vedoten. Kaupunki oli toimittanut poliisille kopiot asiakirjoistaan.

Hallinto-oikeus toteaa, että julkisuuslain 24 § 1 momentin 3 kohdan salassapitosäännös koskee esitutkinnan vireille saattamiseen liittyviä ja esitutkinnassa laadittuja asiakirjoja. Se ei koske asiakirjoja, jotka muu kuin tutkintaviranomainen on ennen esitutkinnan alkamista laatinut tai saanut toisen asian käsittelyä varten.

”Kuntaliitolle toimitettuja asiakirjoja ei ole laadittu esitutkintaa varten, eivätkä ne ole edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuja ilmoituksia rikoksesta. Kyseisiä kaupungin omien tehtävien hoitamista varten laadittuja ja saatuja asiakirjoja ei edellä mainituista syistä voida myöskään pitää esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saatuina. Asiakirjat eivät siten ole kaupungin hallussa salassa pidettäviä edellä mainitun lainkohdan nojalla,” hallinto-oikeus lausuu päätöksessään.

Kaupungin asiakirjat eivät siis muutu salassa pidettäviksi sillä perusteella, että niistä toimitetaan kopiot poliisille esitutkintaa varten.

Sulje valikko