Oikeuskanslerin ja liikenne- ja viestintäministeriön välinen sähköpostiviestintä erään rahoituslaitoksen hallitusvalinnasta ei ollut viranomaisen sisäistä työskentelyä vaan siihen sovellettiin julkisuuslakia.

Poliisilaitoksen tekemään virastapidättämispäätökseen ei voida soveltaa julkisuuslain 24 § 1 momentin 4 kohtaa. Lainkohta koskee muun muassa poliisille tehtyjä ilmoituksia rikoksista.

Esitutkinta-aineistoon sisältyvistä julkisista videoista ei tarvinnut lähettää kopiota toimittajalle, koska tallenteilta välittyi tietoa henkilöiden yksityiselämästä, mutta se oli näytettävä viranomaisissa. Ensin oli siis arvioitava videon julkisuus, ja jos se on julkinen, on arvioitava esitutkintalain 9 luvun 7 §:n 2 momentin mukainen antamistapa.

Kotirauhan piirissä kuvattuun, huumausainerikoksen sisältävään videotallenteeseen voitiin soveltaa julkisuuslain 24 § 1 momentin 26 kohdan lisäksi kohtaa 32. Videoleike oli siksi salassa pidettäviä, vaikka siitä ilmenevä huumeiden käyttö oli muuten tullut julkiseksi eikä leike sisältänyt arkaluonteista tietoa yksityiselämästä.

Suomen Akatemialle tehtyyn rahoitushakemukseen sisältynyttä tutkimussuunnitelmaa koskevat tieteellisten asiantuntijoiden arviointilausunnot olivat salassa pidettäviä asiakirjoja.

Puolustusvoimien ulkoisen viestinnän hoitamista varten laaditut valmiuskortit eivät olleet sellaisia sisäistä työskentelyjä varten laadittuja asikirjoja, joita ei liitetä arkistoon. Ne olivat siten asiakirjoja, joihin sovelletaan julkisuuslakia.

Poliisilaitoksen sisäisen koulutuksen esitykseen ei sovellettu julkisuuslakia. Julkisuuslain soveltamista koskevat power point -diat eivät olleet julkisuuslaissa tarkoitettuja asiakirjoja, vaan ne olivat julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuja sisäiseen työskentelyyn tarkoitettuja asiakirjoja.

Hallinto-oikeuden ei tarvinnut luovuttaa nimeltä mainittua turvapaikanhakijaa koskevaa asiakirjaa, vaikka turvapaikanhakija oli kuollut. Ei voitu varmistua siitä, että päätöksen julkisuus ei olisi vaarantanut tämän läheisten turvallisuutta.

Kaupungin omistaman kiinteistön rakennusoikeuden markkina-arvosta laadittu selvitys oli salassapidettävä. Selvityksen oli laatinut kaupungin toimeksiannosta ulkopuolinen arvioija.

Rekrytointifirman laatimat asiakirjat kaupunginjohtajan nimitysprosessissa olivat julkisuuslain tarkoittamia asiakirjoja, joten julkisuuslaki koski niitä. Arvioitujen ihmisten henkilöllisyys oli julkinen riippumatta siitä, olivatko he antaneet suostumuksensa tehtävään. Sen sijaan itse arviot olivat salassa pidettäviä.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) projektia varten palkattujen määräaikaisten neuvonantajien palkkakustannuksia koskeva tieto oli julkinen. Palkkakustannusarvioerittelyn ei katsottu sisältäneen tietoja, jotka olisivat kuvailleen henkilöiden taloudellista kokonaisasemaa julkisuuslain 24 § 1 momentin 23 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Yliopiston valintakokeeseen osallistuneella ei ollut oikeutta saada tietoja muiden osallistujien valintakoevastauksista. Ne ovat salassa pidettäviä.

Kunnan omistajaohjaus on viranomaistoimintaa ja siten julkisuuslain soveltamisalan piirissä.

Kurinpitopäätökseen sisältyvä tieto virkamiehen saamasta rikostuomiosta oli julkinen.

Turun kaupungin yksityisellä viestintätoimistolla teettämä viestintäsuunnitelma Turun Kauppatorin muutostöistä oli julkinen asiakirja eikä sisältänyt viestintäyhtiön liikesalaisuuksia.
Tiedot työeläkevakuutusyhtiöiden huomattavista ja poikkeuksellisista työhyvinvointitoimintaa koskevista liiketoimista ovat julkisia asiakasta koskevien tietojen osalta. Finanssivalvonta velvoitettiin luovuttamaan tiedot toimittajalle.

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksiin liittyvät tarkastusilmoitukset ovat salassa pidettäviä siihen asti kunnes tarkastukset on toimitettu. Sen jälkeen ilmoitusten luovuttamisen ei voida katsoa vaarantavan työsuojeluvalvontaa tai sen tarkoituksen toteutumista.

Virkamiesten välinen sähköpostikirjeenvaihto ei ollut julkisia vaan viestit tulkittiin viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadituiksi asiakirjoiksi. Kyse oli ELY-keskukselle tehdystä tietopyynnöstä, joka koski kaikkea ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön virkamiesten välistä viestittelyä liittyen Talvivaaraan.

Tiedonpyytäjä pyysi saada kahden poliisilaitoksen virkamiehen nimikirjanotteet virkamiesten esteellisyyden tarkastamiseksi. Poliisilaitos kieltäytyi luovuttamasta otteita. KHO katsoi, että otteet oli luovutettava lukuun ottamatta niihin sisältyviä salassa pidettäviä tietoja.

Riitajutun oikeudenkäynnissä annettu salassapitomääräys ei ole sitova, kun samojen asiakirjojen julkisuutta käsitellään hallintoviranomaisessa. Oikeudenkäynnissä asianosaisen mielipiteellä on ratkaiseva merkitys liikesalaisuuksien osalta. Sen sijaan hallintoviranomaisessa harkinta tehdään asiakirja- ja tietokohtaisesti, eikä julkisuuden rajoituksia tule tulkita laventavasti.

Verotarkastuksen tausta-aineistona käytetyt muistiinpanot yhtiön työntekijöiden haastatteluista olivat julkisuuslain tarkoittamia viranomaisen asiakirjoja.

Finanssivalvonnan lähettämät valvontakirjeet Talvivaaralle olivat julkisia. Kirjeet koskivat yhtiön julkaisemia konsernitilinpäätöstä ja osavuosikatsausta. Tietojen antaminen valvontakirjeiden sisällöstä ei vaarantanut Finanssivalvonnan tarkoituksen toteutumista. Finanssivalvonnalla on lakiin perustuva oikeus saada yhtiöltä valvontaa varten tarvitsemansa tiedot, joten se ei toimi valvottavien luottamuksen ja vapaaehtoisesti antamien tietojen varassa.

Hovioikeuden sisäinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitys ei ole viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja vaan siihen sovelletaan julkisuuslakia. Selvityksellä ja siinä käsitellyillä ongelmilla voi olla hovioikeuden ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia muun muassa oikeuslaitoksen nauttimaan julkisuuteen.

Tietopyynnön kohteena olevat Pääesikunnan asiakirjat sisälsivät vain vähäisen määrän julkisia tietoja. Salaisten tietojen peittämisen jälkeen asiakirjojen sisältö ei olisi ollut ymmärrettävissä oikein, joten Pääesikunnalla ei ollut velvollisuutta antaa tietoja.

Pääkaupunkiseudulla Apotti-hankkeen hankejohtajaksi oli ehdolla headhunting-menettelyllä eräs henkilö. Hänelle oli luvattu, etteivät häntä koskevat tiedot tule julkisiksi, jos häntä ei valita. Valintaprosessiin liittyvät asiakirjat ovat julkisuuslain perusteella julkisia, eikä henkilölle annetulla virheellisellä tiedolla asiakirjojen ja tietojen salassapidosta ollut merkitystä.

Maahanmuuttoviraston hallintopäätöksiin sovellettiin julkisuuslakia, eikä ulkomaalaisrekisterin salassapitoa koskevilla säännöksillä ollut merkitystä. Kun sovelletaan julkisuuslain 24 § 1 momentin 24 kohdan salassapito-olettamaan perustuvaa vahinkoedellytyslauseketta, tietojen julksiuudesta on tehtävä asiakirjakohtainen arvio.

Niin sanottuun Kreikan vakuussopimukseen liittyvät sopimukset sisälsivät tietoja, joita voitiin pitää palkkien yksityisinä liikesalaisuuksina. Toisaalta niitä voitiin pitää liikesalaisuuksina vain, jos ne voitaisiin yhdistää sopimusosapuolina oleviin pankkeihin. KHO velvoitti valtiovarainministeriön antamaan tiedon sopimusasiakirjojen sisällöstä pankkien nimiä ja muita yksilöintitietoja paljastamatta.

Valtioneuvoston järjestämän kutsuseminaarin osallistujalista oli julkinen asiakirja.

Kaupungin hallintokeskukseen liittyvästä työyhteisöselvityksestä oli laadittu palautetilaisuuteen power point -kalvot. Niitä ei pidetty julkisuuslain tarkoittamina viranomaisen asiakirjoina, joten toimittajalla ei ollut oikeutta saada niistä tietoa.

Viranomaisella ei ole velvollisuutta poistaa äänitiedostosta salassapidettäviä kohtia ja muuntaa ääntä, jotta julkiset osat voitaisiin luovuttaa sitä pyytävälle.

Virkamiehen sananvapaus.

”Tiitisen listan” julkisuus.

Asianosaisen oikeus saada tietoonsa ilmiantajan nimi.

Rekisteröityä parisuhdetta koskevan tiedon julkisuus väestötietojärjestelmässä.

Vakuutusoikeuden diaarin massasalaaminen.

Verotustietojen välittäminen tekstiviestein ja Veropörssi-lehdessä

KHO:n diaaritietojen julkisuus

Tarjousasiakirjojen sisältämiä yksikköhintoja pidettiin tarjouksen tehneen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuksina.

Isossa-Britanniassa rikoksesta rangaistukseen tuomittu oli pyytänyt rangaistuksen täytäntöönpanon siirtoa Suomeen. Kysymys asiakirjojen julkisuudesta.

Maaseutuelinkeinorekisteristä annettuun lakiin sisältyi säännös, jonka mukaan rekisteritiedot olivat salassapidettäviä. Salassapitosäännös ei ulottunut tietolähteinä käytettyihin hallintopäätöksiin.

Matti Nykäsestä rikospaikalla otetut valokuvat eivät olleet salassa pidettäviä.

Toimittajalla oli oikeus saada julkaistujen tai julkistettujen raporttien koulukohtaiset tulokset.

Ulkoasianministeriön asiakirjat liittyivät toisen valtion kanssa käytyihin poliittisiin neuvotteluihin ja olivat siten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan salassapidettäviä asiakirjoja.

”Tiitisen listan” julkisuus.

Hakija pyysi yleisöjulkisuuden perusteella jäljennöstä korkeimman hallinto-oikeuden verotusta koskevasta päätöksestä. Kun otettiin huomioon, että tuomioistuimendiaariin ja muuhun asiakirjahakemistoon tehtyjen merkintöjen julkisuudesta ei voitu suoraan johtaa lisärajoituksia päätösten julkaisemiselle, hakija oikeutettiin saamaan jäljennökset kysymyksessä olevista päätöksistä äänestyslausuntoineen verovelvollisen nimi ja muut tunnistetiedot peitettyinä.

Sulje valikko