Asiakirjapyynnön käsittely viivästyi poliisilaitoksella.
Esitutkintamateriaalia koskeva asiakirjapyyntö viivästyi poliisilaitoksella kohtuuttomasti. Oikeusasiamiehen mukaan on perusteltua tulkita lakia niin, että virkamiehen kieltäytymisen jälkeen tehty pyyntö viranomaisen päätöksen saamisesta laukaisee uuden määräajan kulumisen. Siten pyynnön käsittely voi kokonaisuudessaan kestää kaksi kuukautta. Tällöin on otettava huomioon, että  kokonaiskäsittelyn kesto ei muodostu kohtuuttomaksi.

Ylinopeutta ajanut joulupukki oli tunnistettavissa ylikomisarion julkaisemasta kuvasta.
Ylikomiosarion julkisemista liikennevalvontakameran kuvista oli tunnistettavissa autoa ajanut joulupukki, vaikka tunnistusta oli yritetty välttää sumentamalla rekisteritunnus ja ajajan kasvot. Tietojen yhdistäminen ei saisi johtaa epäillyn tunnistamiseen.

Eduskunnan vierailijalistojen hävittäminen kesken muutoksenhaun oli väärin.
Eduskunnan turvallisuusosasto menetteli virheellisesti hävittäessään vierailijalistat, kun niiden julkisuudesta oli vireillä muutoksenhaku. Tiedon pyytäjällä on oikeusasiamiehen mukaan oikeus odottaa, että viranomainen ei vaaranna oikeutta muutoksenhakuun ja tee valitusta hyödyttömäksi hävittämällä valituksen kohteena olevia asiakirjoja kesken oikeudenkäynnin. Tällainen menettely vaarantaa myös julkisuuden toteutumisen, mikäli tuomioistuin toteaa asiakirjat julkisiksi.

Tuomioistuimissa julkisuusperiaatetta vaarantavia toimintatapoja.
Tuomioistuimista on oikeus saada tuomioita ilman diaarinumeroa. Helsingin hovioikeus menetteli virheellisesti kieltäytyessään etsimästä päätöksiä henkilön nimellä.

Asiakirjapyyntöön vastaaminen
Maistraatti toimi virheellisesti, kun se ei vastannut tiedon pyytäjän asiakirjapyyntöön ilman aiheetonta viivytystä kertoakseen, miksei pyydettyä asiakirjaa voitu antaa.

Yliopisto ei käsitellyt tietopyyntöä asianmukaisesti
Yliopisto viivytteli valituskelpoisen vastauksen antamisessa tietopyyntöön. Tietopyynnön käsittely kesti lähes seitsemän viikkoa.

Rikosjutun aineiston julkisuus pääkäsittelyn peruuntuessa
EOA:n mukaan on oikeudellisesti epäselvää, tulevatko rikosjutun haastehakemus ja esitutkinta-aineisto julkisiksi, jos pääkäsittely peruuntuu. Toimittaja oli saanut käräjäoikeudesta haastehakemuksen mutta poliisi kieltäytyi antamasta esitutkintapöytäkirjaa.

Porin prikaatin menettely varusmiesten haastattelukysymysten rajoittamisessa
Porin prikaatilla ei ollut oikeutta määritellä, millaisia kysymyksiä toimittajaa saa esittää varusmiehille. Sen sijaan sillä olisi ollut oikeus rajoittaa toimittajan pääsyä varuskunta-alueelle haastattelemaan varusmiehiä.

Asiakirjapyynnöstä ei voi kieltäytyä sen työläyden takia
Julkisuuslaista ei löydy perustetta kieltäytyä asiakirjapyynnöstä sen takia, että aineiston julkisuuden tarkastamiseen kuluu suuri työmäärä.

Suurlähetystön aidan kuvaaminen
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan poliisi sai kieltää Yhdysvaltojen suurlähetystön aidan kuvaamisen, koska kyse oli diplomaattista suojaa nauttivasta kohteesta.

Poliisin tiedottaminen
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mielestä poliisin ei olisi pitänyt vahvistaa toimittajalle kouluhäiriköinnin takia kiinni otetun 15-vuotiaan pojan henkilöllisyyttä.

Poliisin tiedottaminen
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan poliisin julkisessa tiedotteessa oli kuvattu liian yksityiskohtaisesti raiskauksen tekotapa.

Tietopyynnön käsittely
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja moitti poliisia siitä, ettei se antanut perusteltua, valituskelpoista päätöstä Ulvilan surmajutun esitutkinta-aineiston julkisuudesta, vaikka kantelija oli sitä erikseen pyytänyt.

Kuvaaminen museossa
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan valokuvaaminen taidemuseossa on lain mukaan lähtökohtaisesti sallittua. Hän lähetti päätöksensä opetusministeriölle sen arvioimiseksi, pitäisikö lakia muuttaa.

Poliisitoiminnan julkisuus
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt piti yksityisyyden suojan kannalta ongelmallisena sitä, että tiedotusvälineiden edustajat pääsevät seuraamaan poliisitoimintaa.

Diplomaattiajoneuvon kuvaaminen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan poliisi ei toiminut virheellisesti kieltäessään diplomaattiauton kuvaamisen lähietäisyydeltä. Vaikka autojen kuvaaminen normaalisti on sallittua, asiassa on otettava huomioon, että diplomaattiauto nauttii diplomaattista suojaa.

Tietovuodot poliisista
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pitää ongelmallisena poliisin tietovuotoja medialle.

Asiakirjapyynnön määräajat ja päätöksen perusteleminen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt antoi Patentti- ja rekisterihallitukselle huomauksen asiakirjapyyntöä koskevan
määräajan ylittämisestä.

Kuvaaminen terveyskeskuksessa
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan viranomaiset eivät voi vaatia kuvauslupaa kuvaamisesta terveyskeskuksessa. Ohjaus ottaa yhteyttä henkilökuntaan on kuitenkin yksityisyyden suoja huomioon ottaen aiheellista.

Esitutkinnasta tiedottaminen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt arvostelee rikostarkastajaa tiedottamisesta keskeneräisestä esitutkinnasta.

Kuvaajan kiinniotto Smash Asemin yhteydessä
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt arvostelee heikoiksi poliisin perusteita ottaa kiinni Smash Asem -mielenosoitusta seurannut free lance -kuvaaja.

Asiakirjojen arkistoimatta jättäminen ja salassapitomääräyksen antaminen
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarille huomauksen siitä, ettei hän ollut
arkistoinut peruutetun riitajutun asiakirjoja.

Yksityishenkilön kuvaamisen kieltäminen äänestyspaikalla
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan vaalilautakunnan puheenjohtaja ei toiminut virheellisesti kieltäessään
yksityishenkilön valokuvaamisen vaalipaikalla.

Äänitteitä koskevan tietopyynnön käsittelyajat
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii korkeinta hallinto-oikeutta liian pitkästä käsittelyajasta äänitteiden
toimittamista koskevassa asiassa.

Henkilötietojen käsittely kuntien verkkotiedottamisessa
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan kuntien verkkosivuilla käsitellään henkilötietoja henkilötietolain vastaisesti.

Toimivalta asiakirjan julkisuudesta päättämisessä
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt arvostelee sisäministeriötä, valtakunnansyyttäjänvirastoa ja keskusrikospoliisia virheellisestä menettelystä Hiihtoliiton esitutkintapöytäkirjaa koskevan asian käsittelyssä.

Esitutkinnasta tiedottaminen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan poliisi ei toiminut virheellisesti tiedottaessaan lahjusrikosta koskevan tutkinnan aloittamisesta. Asianosaisten olisi kuitenkin pitänyt saada asiasta tieto ennen tiedottamista.

Poliisin käsky poistaa kuvia lehtikuvaajan kamerasta
Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio antoi huomautuksen poliisimiehelle, joka oli onnettomuuspaikalla tarkastanut
lehtikuvaajan kuvat ja määrännyt tuhoamaan ainoan onnettomuuspaikalla otetun kuvan.

Kuvaamislupa
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan julkisilla paikoilla, kuten lento-, rautatie- tai metroasemilla,
kuvaamiseen ei tarvita viranomaisten kuvauslupaa.

Asiakirjapyynnön vireillepanotapa
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan asiakirjapyyntöä ei tarvitse panna vireille kirjallisesti, vaan suullinen pyyntö riittää.

Alpo Rusi -päätös
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio arvosteli sitä, että tieto Alpo Rusia koskevasta esitutkinnasta pääsi leviämään mediaan.

Suurlähetystön kuvaamisen estäminen
Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio korostaa, että lähtökohtaisesti yleisellä paikalla, myös suurlähetystön läheisyydessä, kuvaaminen on sallittua, jollei samalla syyllistytä esim. salakatseluun tai kotirauhan häiritsemiseen.

Asiakirjapyynnöstä perityt tietopalvelu- ja kopiomaksut
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan Suomen Pankilla ei ollut perusteita periä muita kuin kopiomaksuja asiakirjapyynnöistä. Suomen Pankki oli perinyt toimittajalta yli 6000 euron (38 000 markan) tietopalvelumaksun.

Äänitteistä annettava tieto pyydetyllä tavalla
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii käräjäoikeutta siitä, ettei se ollut suostunut antamaan pääkäsittelyn äänitteistä kopiota asianosaiselle. Jääskeläisen mukaan äänitteen sisällöstä on annettava tieto pyydellä tavalla.

Asianosaisen kuuleminen ennen salassapitopäätöksen tekemistä
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee hovioikeutta siitä, että se päätti asiakirjojen salaamisesta asianosaisia
kuulematta. Hovioikeus teki salassapitopäätöksen samana päivänä, jolloin toimittaja pyysi asiakirjoja nähtäväkseen.

Kirjallisen varoituksen julkisuus
Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan virkamiehelle annettu kirjallinen varoitus on julkinen.

Oikeudenkäynnin julkisuuden rajoittaminen ilman päätöstä ja turvallisuussyistä
Oikeusasiamies Lauri Lehtimaja antoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarille huomauksen siitä, että tämä oli poistanut
yleisön salista ilman, että asiasta tehtiin päätös. Lehtimaja myös piti lainvastaisesta tuomarin perustelua siitä, että saliin
pyrkinyt yleisön edustaja poistettiin ”oman turvallisuutensa vuoksi”.

Poliisitutkintaan sisältyvien valokuvien julkisuus
Apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkan mukaan poliisi ei menetellyt lainvastaisesti antaessaan median käyttöön valokuvia
dementoituneista sisaruksista sen jälkeen, kun he olivat löytyneet. Ehtona kuvien luovuttamiselle oli, että tiedotusvälineet peittävät vanhusten kasvot.

Sulje valikko