Käräjäoikeus luovutti toimittajalle pakkokeinoasiaan liittyvän päätöksen, koska henkilö oli jo päästetty vapaaksi. Keskusrikospoliisi kanteli tiedon luovuttamisesta, koska päätöksestä ilmeni tietoja tutkittavana olevasta kokonaisuudesta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan asiassa ei ollut menetelty lainvastaisesti.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen henkilöstöpäällikkö kieltäytyi useita ketoja antamasta kantelijan pyytämää asiakirjaa eikä myöskään kertonut, että asiakirjapyyntö voidaan saatata viranomaisten ratkaistavaksi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti huomiota julkisuuslain sekä muiden lakien noudattamiseen.

Kaupunki ei ollut vastannut kantelijan tiedusteluihin ja asiakirjapyyntöihin.

Kaupunki ei ollut vastannut kantelijan tiedusteluihin ja asiakirjapyyntöihin asiallisesti tai riittävän nopeasti.

Kaupunginjohtaja ja tarkastusjohtaja saivat huomautuksen julkisuuslain vastaisesta menettelystä, koska asiakirjapyynnön käsittely kesti puolitoista vuotta.

Viranomaisen on tehtävä valituskelpoinen päätös myös siinä tapauksessa, että viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa.

Käräjäoikeus viivytteli pyydetyn tuomion antamisessa, sillä asian käsittely kesti yli kolme viikkoa. Oikeuden perimä maksu ei perustunut lakiin, koska sähköisesti talletetun asiakirjan lähettäminen sähköpostitse on julkisuuslain mukaan maksutonta.

Kaupunki menetteli julkisuuslain vastaisesti, kun se ei ilmoittanut tiedon pyytäjälle mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi.

Viranomaisen on tehtävä valituskelpoinen päätös myös siinä tapauksessa, että sillä ei ole pyydettyjä asiakirjoja.  Julkisuuslain menettelysäännökset, mukaan lukien 14 § 4 momentin aikarajat, ovat velvoittavia eikä niistä voida poiketa.

Maksun periminen asiakirjapyyntöön annettavasta päätöksestä ei ole lainmukaista.

Kaupunginhallituksen esityslistassa oli verkkosivuilla kahden asiakohdan osalta maininta, että asia on salainen. Asiat olisi pitänyt yksilöidä tai ilmoittaa lainkohta, johon salaaminen perustuu.

Valtiovarainministeriö antoi päätöksen tietopyyntöön kolmen kuukauden kuluttua. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota julkisuuslain mukaisten käsittelyaikojen noudattamiseen.

Ammattikorkeakoulun olisi pitänyt ilmoittaa tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy ja kertoa, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi.

Julkisuuslakia sovelletaan myös yksityisten ammattikorkeakoulujen rekrytointeihin.
Poliisilaitos oli menetellyt virheellisesti, kun se ei ollut kertonut tiedon pyytäjälle, miltä osin hänelle oli jätetty antamatta tietoa.

Tieto asiakirjan sisällöstä on pääsääntöisesti annettava pyydetyllä tavalla. Kaupungin olisi siten pitänyt antaa pyytäjälle kopiot asiakirjoista. Kaupunki oli myös viivytellyt asiakirjojen antamisessa.

Asiakirjaa ei tule leimata salaiseksi pelkästään sillä perusteella, että sen lähdemateriaalina on käytetty salassa pidettävää tietoa.
Hovioikeus perusteli päätöksensä rikosjutun suljetusta käsittelystä puutteellisesti.
Oikeuskansleri kiinnitti huomiota henkilötietolain soveltamiseen tapauksessa, jossa käräjäoikeus oli julkaissut rikosjutun tuomion kokonaisuudessaan verkkosivuilla siten, että asiakirja sisälsi vastaajien henkilötietoja.
Suljetusta käsittelystä päättäminen.
Television käyttäjärekisterin julkisuus.
Huolellisuus asiakirjapyyntöjen käsittelyssä
Asiakirjapyynnön käsittely
Salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot internetissä
Asiakirjajulkisuudesta päättäminen
Lausunto sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosehotuksesta
Asiakirjan antaminen
Salassapidettävien tietojen julkistaminen internetissä
Käräjätuomarin menettely käsittelyn julkisuutta koskevassa asiassa
Suojelupoliisin vihjetietojen julkistaminen
Tasavallan presidentin asiakirjan julkisuus
Viivästyminen asiakirjan nähtäväksi antamisessa lääninoikeuden päätöksen jälkeen
Tiedon antaminen julkisesta asiakirjasta
Viranomaisen päätöksestä tiedottaminen
Päätöksentekijöiden nimien julkisuus
Viran täyttäminen ja hakuasiakirjojen julkisuus
Tiedon antaminen kunnanhallituksessa käsiteltävässä kanteluasiassa
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkisuus
Sulje valikko